Neo Pentan

Một hợp chất Z tạo bởi 2 nguyên tố M và R có công thức MaRb trong đó R chiếm 6,667% khối lượng, trong hạt nhân nguyên tử M có số nơtron nhiều hơn số proton 4 hạt còn trong hạt nhân R có số prôton bằng số nơtron, tổng số hạt proton trong Z là 84 và a + b = 4. Tìm CTPT của Z.

Nguyen Ngoc Minh Thu trả lời