Phạm Bùi Nguyên Anh

Một mẫu hoa hòe có hàm lượng rutin là 26%. Người ta đun sôi hoa hòe với nước (100 độ C) để chiết lẩy rutin. Biết độ tan của rutin là 5,2 gam trong 1 lít nước ở 100 độ C và là 0,125 gam trong 1 lít nước ở 25 độ C. Gỉa thiết rằng toàn bộ lượng rutin trong hoa hòe đã tan vào nước khi chiết. Làm nguội dung dịch chiết 100 gam hoa hòe ở trên từ 100 độ C xuống 25 độ C thì thu được bao nhiêu gam rutin kết tinh?

Phạm Bùi Nguyên Anh chọn trả lời