Neo Pentan

Một mẫu NaOH (mẫu X) có chứa tạp chất Na2CO3 (do để lâu ngày, NaOH bị chuyển hóa một phần thành Na2CO3 khi phản ứng với CO2 trong không khí). Để xác định hàm lượng NaOH còn lại, một học sinh tiến hành thí nghiệm như sau: làm khô mẫu, cân 2,0 gam mẫu X và hòa tan hoàn toàn trong 60,0 ml dung dịch HCl 1,0M đun nóng nhẹ để đuổi hết CO2, thu được 60,0 ml dung dịch Y. Lấy 12,0 mL dung dịch V vào bình nóng nón, thêm vài giọt phenolphtalein, nhỏ từ dung dịch NaOH 0,2M tu burette vào bình nón, lắc đều đến khi bắt đầu xuất hiện màu hồng nhạt (bền trong 10 giây) thì dừng lại, thấy thể tích dung dịch NaOH phản ứng là 13,25 ml. Hàm lượng (% khối lượng) của NaOH trong mẫu X gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 74.        B. 78.        C. 84.       D. 80.

Phan Tấn Trung đã trả lời