Neo Pentan

Một mol hợp chất nào sau đây khi phản ứng với dung dịch HNO3 đặc nóng, dư tạo nhiều mol khí nhất?

A. FeO.       B. FeS.       C. FeCO3.       D. Fe3O4.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời