Neo Pentan

Một số nước ngầm có chứa nhiều ion Fe2+ (như muối Fe(HCO3)2) ảnh hưởng không tốt khi sử dụng để sinh hoạt, chăn nuôi… Người ta thường sử dụng phương pháp giàn phun mưa để loại bỏ Fe2+ theo phản ứng:
4 Fe(HCO3)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 + 8CO2.
Có các nhận định sau:
(1) Fe2+ là chất khử.
(2) Xuất hiện kết tủa nâu đỏ.
(3) Có thể tách kết tủa Fe(OH)3 ra khỏi nước bằng phương pháp lọc.
(4) Sử dụng giàn mưa để tăng tốc độ phản ứng oxi hóa ion Fe2+ thành ion Fe3+.
Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 2.       C. 3.       D. 1.

Neo Pentan chọn trả lời