Neo Pentan

Một số phát biểu sau:
1) CH4 có tên gọi là metan
2) C6H6 là benzen
3) Xiclopropan làm mất màu dung dịch brom
4) Axetylen tạo kết tủa vàng với dung dịch AgNO3/NH3
5) But-2-en có đồng phân hình học.
6) Hidrocacbon X cháy thu được mol CO2 và mol H2O bằng nhau thì X là anken.
Số phát biểu đúng là

A, 6         B. 4         C. 3         D. 5

Neo Pentan chọn trả lời