Neo Pentan

Muối Mohr là muối kép ngậm nước gồm hai muối sunfat, có thành phần các nguyên tố như sau: %Fe = 14,29%; %N = 7,14%; %S = 16,33%; %H = 5,1%; %O = 57,14%. Để xác định độ tinh khiết của muối Mohr, một học sinh cân chính xác 8,205 gam muối Mohr, pha thành 100 mL dung dịch. Thêm 10 mL dung dịch H2SO4 10% được dung dịch cần chuẩn là X. Học sinh ấy chuẩn độ dung dịch X bằng thuốc tím thì cần dùng đúng 20 mL dung dịch KMnO4 0,205M. Độ tinh khiết của muối Mohr đã dùng là:

A. 96,46%.       B. 97,94%       C. 88,46%       D. 81,95%

Neo Pentan chọn trả lời