kimmy4097

Nêu hiện tượng và viết phương trình hoá học để minh hoạ các thí nghiệm sau

a) Cho ít vụn Cu và dung dịch HNO3 đặc dư

b) Nhỏ dung dịch AgNO3 vào dung dịch Na3PO4

Neo Pentan đã chọn câu trả lời