Hoàn

Người ta xác định độ tan muối A trong nước bằng phương pháp thực nghiệm dựa vào những kết quả sau:

– Nhiệt độ của dung dịch muối A bão hoà đo được là 19 °C. Khối lượng chén nung rỗng là 47,5 g

– Khối lượng chén nung đựng muối A kết tinh thu được sau khi làm bay hơi hết nước là 48,5 g

Hãy cho biết độ tan muối A ở 19 °C và C% dd muối A bão hoà ở 19 °C

Neo Pentan đã trả lời