Neo Pentan

Nguyên tố nào sau đây có bán kính ion nhỏ hơn bán kính nguyên tử tương ứng?

A. Clo.       B. Lưu huỳnh.       C. Neon.       D. Natri.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời