Neo Pentan

Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp BaCO3, MgCO3, Al2O3 thu được chất rắn X và khí Y. Cho chất rắn X vào nước thu được chất rắn không tan E và dung dịch Z. Cho E vào dung dịch NaOH dư thấy tan một phần. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, dung dịch Z chứa

A. Ba(AlO2)2 và Mg(OH)2.       B. Ba(OH)2.

C. Ba(AlO2)2.       D. Ba(OH)2 và Ba(AlO2)2.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời