Neo Pentan

Nhiệt phân metan trong lò hồ quang điện ở 1500°C thu được hỗn hợp X gồm metan, axetilen và hiđro. Tỉ khối của X so với H2 bằng 5. Dẫn 17,92 lít X (ở đktc) vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 36.        B. 24.       C. 60.       D. 48.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời