isoamyl axetat

Dãy các dd có PH<7

A.Na2CO3, NaCl

B.NaHCO3,AlCl3

C.AlCl3,NH4Cl

D.NH4Cl,NaHCO3

Neo Pentan trả lời