niken

Nung 0,04 mol C2H2 và 0,05 mol H2 với Ni nung nóng (H = 100%) được hỗn hợp X gồm 3 chất, dẫn X qua dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 2,4 gam kết tủa. Số mol chất có phân tử khối lớn nhất trong X là?

Neo Pentan chọn trả lời