Neo Pentan

Nung 15,23 gam hỗn hợp X gồm Al, Mg, Zn trong oxi một thời gian thu được 16,83 gam hỗn hợp chất rắn Y. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 thì cần x mol HNO3, sau phản ứng thu được 0,3 mol NO là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của x là

A. 1,6.       B. 1,3.       C. 1,5.       D. 1,4.

Neo Pentan chọn trả lời