Nguyễn Nhàn

Nung 22,7 gam hỗn hợp X gồm Al, Cu, Mg ngoài không khí, sau một thời gian thu được 29,1g hỗn hợp Y gồm kim loại và oxit. Hòa tan Y bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được dung dịch A và sản phẩm khử duy nhất là SO2 có thể tích 5,6 lít (đktc).

a) Cô cạn dung dịch Y thu được bao nhiêu gam muối?

b) Tính số mol H2SO4 phản ứng.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời