Neo Pentan

Nung 40 gam CaCO3 thu được 25,92 gam chất rắn và khí X. Cho toàn bộ X vào 400 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 1M và Ba(OH)2 0,1M thì khối lượng kết tủa thu được là

A. 19,70 gam.            B. 63,04 gam.            C. 31,52 gam.            D. 7,88 gam.

Neo Pentan chọn trả lời