Neo Pentan

Nung hoàn toàn 100 gam quặng đolomit có chứa 92% (MgCO3.CaCO3) về khối lượng, còn lại là tạp chất rắn trơ, không bị phân hủy, không chứa canxi. Sau phản ứng thu được chất rắn X và khí CO2. Phần trăm khối lượng của canxi có trong chất rắn X là

A. 28,59%.       B. 25,64%.       C. 35,71%.       D. 41,67%.

Neo Pentan chọn trả lời