Neo Pentan

Nung nóng a mol hỗn hợp X gồm propin, but-1-en và hiđro với xúc tác Ni trong bình kín (chỉ xảy ra phản ứng cộng H2), thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 26. Đốt cháy hết Y, thu được 1,1 mol CO2 và 1,2 mol H2O. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

A. 0,4.       B. 0,5.       C. 0,7.       D. 0,6.

Neo Pentan chọn trả lời