Neo Pentan

Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố X có 5 electron ở lớp thứ 2. Số proton trong hạt nhân nguyên tử X là

A. 8.       B. 6.       C. 7.       D. 5.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời