Diệu Hàm

Oxi hóa 5,6 gam Fe thu được 7,04 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 và Fe. Cho toàn bộ hỗn hợp X tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 1,6 và HCI aM, thu được dung dịch Y và 0,448 lít NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Cho toàn bộ Y tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 thu được m gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 20,83.  B. 18,67. C. 19,75. D. 22,99.

Neo Pentan chọn trả lời