159753

Oxi hóa không hoàn toàn etilen (có xúc tác) để điều chế anđehit axetic thu được hỗn hợp khí X (có chứa 0,05 mol etilen dư). Dẫn toàn bộ khí X vào một lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 đến khi phản ứng hoàn toàn thấy có 32,4 gam bạc kết tủa. Tính hiệu suất của quá trình oxi hóa etilen

Neo Pentan đã chọn câu trả lời