Neo Pentan

Cho các phát biểu sau:
(a) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở, thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau.
(b) Phản ứng thế brom vào vòng thơm của anilin dễ hơn benzen.
(c) Metylamin có lực bazơ mạnh hơn amoniac.
(d) Tơ nilon-6,6 và tơ capron đều là tơ poliamit.
(e) Thành phần hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có chứa nguyên tố cacbon và nguyên tố hiđro.
(g) Thủy phân hoàn toàn anbumin của lòng trắng trứng, thu được a–amino axit.
Số phát biểu đúng là

A. 5.       B. 3.       C. 4.       D. 6.

Neo Pentan chọn trả lời