Neo Pentan

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Cu oxi hóa được ion Fe3+ trong dung dịch.

B. Cho Cu tác dụng hết với lượng dư dung dịch FeCl3 thu được dung dịch chứa hai muối.

C. Hỗn hợp gồm Cu, Fe3O4 có thể tan hết trong dung dịch HCl.

D. Cho Fe(NO3)2 phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl thu được khí NO duy nhất và dung dịch chỉ chứa FeCl3.

Neo Pentan chọn trả lời