Neo Pentan

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Dung dịch etylamin làm quỳ tím hóa xanh.

B. Trong phân tử lysin có một nguyên tử nitơ.

C. Anilin là một bazơ mạnh, làm quỳ tím hóa xanh.

D. Thành phần chính của bột ngọt là axit glutamic.

Neo Pentan chọn trả lời