Neo Pentan

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Amilozơ có cấu trúc mạch không phân nhánh.

B. Các amin đều không độc, có thể dùng làm thực phẩm.

C. Chất béo là thức ăn quan trọng của con người.

D. Trong một phân tử Gly-Val-Glu có 21 nguyên tử hiđro.

Neo Pentan chọn trả lời