Neo Pentan

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Dùng dung dịch HNO3 có thể phân biệt được Fe2O3 và Fe3O4.

B. Hợp chất của canxi được dùng để đúc tượng, bó bột khi gãy xương có công thức là CaSO4.H2O.

C. Phèn chua được ứng dụng trong ngành thuộc da, công nghiệp giấy.

D. Để bảo quản kim loại Na người ta ngâm nó trong etanol.

Neo Pentan chọn trả lời