Neo Pentan

Polime nào sau đây thuộc loại polime bán tổng hợp?

A. Tơ visco.       B. Poli(vinyl clorua).

C. Xenlulozơ.       D. Polietilen.

Neo Pentan chọn trả lời