Pham Thu An

Số đồng phân axit cacboxylic mạch hở có CTPT C5H8O2 là:

A. 10        B. 9        C. 7        D. 8

Neo Pentan đã chọn câu trả lời