Neo Pentan

Số đồng phân của amin bậc 2 ứng với CTPT C3H9N là

A. 3       B. 1       C. 4       D. 5.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời