Neo Pentan

Số nguyên tử cacbon trong phân tử axit linoleic là

A. 18.       B. 16.       C. 19.       D. 15.

Neo Pentan chọn trả lời