Cao Vũ Trân

Sục a mol khí CO2 vào dung dịch chứa Ba(OH)2 0,5M và NaOH 1,8M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được 29,55 gam kết tủa và dung dịch X chứa NaHCO3 và Na2CO3. Cho từ từ đến hết 200 ml dung dịch X vào 300 ml dung dịch HCl 1M, thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của a là:

A. 0,60          B. 0,80            C. 0,5            D. 0,65.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời