Neo Pentan

Sục khí CO2 đến bão hòa vào dung dịch X, thu được dung dịch Y. Cho tiếp dung dịch NaOH dư vào Y, thu được kết tủa màu trắng. Chất tan trong dung dịch X có thể là

A. FeCl3.        B. Na2CO3.        C. Al2(SO4)3.        D. Ba(OH)2.

Neo Pentan chọn trả lời