Neo Pentan

Sục từ từ 10,08 lít CO2 ở đktc vào dung dịch chứa 0,2 mol Ca(OH)2 và a mol KOH, sau khi phản ứng hoàn toàn, lọc bỏ kết tủa, lấy dung dịch nước lọc đun nóng lại thu được 5 gam kết tủa. Tính a

A. 0,2 mol.       B. 0,05 mol.       C. 0,15 mol.       D. 0,1 mol

NguyenTranPhucThien đã trả lời