Nin

Thành phần phần trăm về khối lượng nguyên tố có trong hợp chất X là 85,7% C và 14,3% H.

a) Xác định công thức thực nghiệm của X

b)Phổ MS cho thấy X có phân tử khối là 56. Xác định công thức phân tử của X

c) Cho biết công thức cấu tạo có thể có của X trong mỗi trường hợp:

c1) X là hidrocarbon mạch hở, không phân nhánh

c2)X là hidrocarbon mạch hở, phân nhánh

Neo Pentan chọn trả lời