Neo Pentan

Thể tích khí CO2 lớn nhất cần cho vào dung dịch chứa 0,3 mol NaOH và 0,2 mol Ba(OH)2 để sau phản ứng thu được 19,7 gam kết tủa là

A. 10,08.          B. 12,32.          C. 11,20.          D. 13,44.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời