Neo Pentan

Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Đốt dây sắt trong khí clo dư.
(b) Nung hỗn hợp gồm bột sắt và lưu huỳnh (trong điều kiện không có không khí).
(c) Cho bột sắt dư vào dung dịch axit nitric loãng.
(d) Cho bột sắt vào dung dịch đồng (II) sunfat.
(e) Cho bột đồng vào dung dịch sắt (III) clorua.
(f) Cho oxit sắt từ tác dụng với dung dịch axit clohiđric.
Số thí nghiệm chỉ tạo ra muối sắt (II) là

A. 6.       B. 5.       C. 3.       D. 4.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời