Cố Lên

Thực hiện các thí nghiệm sau
(a) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch BaCl2 đun nóng
(b) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Na2SiO3 dư
(c) Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch NaHSO4
(d) Cho dung dịch chứa 2,3a mol Ba(OH)2 vào dung dịch chứa 1,2a mol AlCl3
(e) Điện phân dung dịch gồm NaCl và CuSO4 (điện cực trơ có màng ngăn)
Sau khi phản ứng kết thúc, số thí nghiệm tạo thành chất kết tủa là

A. 2        B. 4        C. 5        D. 3

Neo Pentan đã chọn câu trả lời