Neo Pentan

Thực hiện phản ứng este hoá giữa axit ađipic (HOOC-(CH2)4-COOH) với ancol đơn chức X thu được este Y1 và Y2 trong đó Y1 có công thức phân tử là C8H14O4. Hãy lựa chọn công thức đúng của X:

A. CH3OH hoặc C2H5OH.         B. CH3OH.

C. C2H5OH.         D. C3H5OH.

Trần Ngọc Quý đã trả lời