Neo Pentan

Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm Al và a mol FexOy (trong điều kiện không có không khí) thu được 234,75 gam chất rắn X. Chia X thành hai phần: Cho phần 1 tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu được dung dịch Y, m gam chất rắn Z và 1,68 lít khí H2. Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch Y thu được 35,1 gam kết tủa. Hòa tan hết m gam chất rắn Z vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 0,525 mol SO2 (là sản phẩm khử duy nhất của S+6) và dung dịch chứa 75,6 gam muối. Mặt khác, hòa tan hết phần 2 vào 12,28 lít dung dịch HNO3 1M, thu được hỗn hợp khí A (gồm 1,2 mol NO và 1,24 mol NO2) và dung dịch B chứa các chất tan đều là muối, trong đó có b mol Fe(NO3)3. Biết các phản ứng hoàn toàn. Tổng giá trị (a + b) gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 1,75.       B. 1,60.       C. 1,00.       D. 1,45.

Lê Văn Công đã trả lời