Neo Pentan

Thực hiện sơ đồ phản ứng sau (đúng với tỉ lệ mol các chất):

(1) X + 2NaOH → X1 + X2 + H2O

(2) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4

(3) nX3 + nX4 → nilon-6,6 + 2nH2O

(4) X2 + 3O2 → 2CO2 + 3H2O

Nhận định nào sau đây là sai?

A. X2, X3, X4 đều có mạch cacbon không phân nhánh.

B. Đun nóng X2 với H2SO4 đặc ở 170°C thu được một anken duy nhất.

C. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X1, thu được 5 mol CO2 và 4 mol H2O.

D. X có công thức phân tử là C8H12O4.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời