Neo Pentan

Thực hiện thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho 1 ml dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm.
Bước 2: Nhỏ tiếp 1 ml dung dịch NaOH 30% vào ống nghiệm.
Bước 3: Thêm tiếp 1 giọt dung dịch CuSO4 2% vào ống nghiệm, lắc nhẹ.
Câu 1. Cho các phát biểu sau:
(a) Ở bước 3, có xảy ra phản ứng màu biure.
(b) Ở bước 1, có thể thay lòng trắng trứng bằng dầu ăn.
(c) Sau bước 3, dung dịch trong ống nghiệm có màu xanh lam.
(d) Ở bước 2, có thể thay dung dịch NaOH 30% bằng dung dịch KOH 30%.
Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 4.       C. 1.       D. 2.

Câu 2. Cho các phát biểu sau:
(a) Nên đun nóng ống nghiệm từ bước 1 để các phản ứng xảy ra nhanh hơn.
(b) Phản ứng ở bước 2 gọi là phản ứng màu biure.
(c) Ở bước 2, có thể thay 1 ml dung dịch NaOH 30% bằng 1 ml dung dịch KOH 30%.
(d) Ở bước 2, lòng trắng trứng bị thủy phân thành các amino axit.
(e) Sau bước 3, thu được dung dịch đồng nhất có màu xanh đặc trưng.
(g) Ở bước 1, có thể thay dung dịch lòng trắng trứng bằng nước đậu nành.
(h) Ở bước 3, có thể thay dung dịch CuSO4 bằng dung dịch FeSO4.
Số phát biểu đúng là:

A. 2.       B. 3.       C. 4.       D. 5.

Neo Pentan sửa câu hỏi