Neo Pentan

Thuốc thử duy nhất để phân biệt các dung dịch NaCl, NH4NO3, K2CO3, NaHCO3, HNO3 đựng trong các lọ mất nhân là

A. NaOH.       B. HCl       C. Ba(NO3)2.       D. AgNO3.

Neo Pentan chọn trả lời