Neo Pentan

Thuốc thử nào sau đây chỉ dùng một lần thử để nhận biết các lọ riêng biệt đựng các dung dịch: H2SO4, HCl, NaOH và K2SO4 là

A. Quì tím.        B. Ba(HCO3)2.

C. Dung dịch NH3.        D. BaCl2.

Neo Pentan chọn trả lời