Neo Pentan

Thủy phân este mạch hở X có công thức phân tử C4H6O2, thu được sản phẩm có phản ứng tráng bạc.

1. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là

A. 5.       B. 3.       C. 4.       D. 1.

2. Số este thỏa mãn tính chất trên là

A. 3.         B. 4.         C. 6.         D. 5.

kids1412 đã trả lời