Neo Pentan

Thủy phân hết 0,02 mol peptit mạch hở X (CnHmO6Nt), thu được alanin và 0,04 mol glyxin. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X trong dung dịch HCl dư, thu được m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là

A. 59,95.     B. 63,50.     C. 47,40.     D. 43,50.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời