Neo Pentan

Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol metyl axetat cần dùng V ml NaOH 0,5M. Giá trị của V là

A. 150 ml.       B. 200 ml.       C. 50 ml.       D. 100 ml.

Neo Pentan chọn trả lời