moc_mori

Thủy phân hoàn toàn tripeptit mạch hở X (công thức phân tử là C8H15N3O4) chỉ thu được hai amino axit. Số công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X là

A. 9.       B. 3.       C. 4.       D. 6.

Goldz trả lời