Neo Pentan

Thủy phân một lượng pentapeptit mạch hở X chỉ thu được 3,045 gam Ala-Gly-Gly; 3,48 gam Gly-Val; 7,5 gam Gly; 2,34 gam Val; x mol Val-Ala và y mol Ala. Tỷ lệ x : y có giá trị lớn nhất là?

A. 2 : 5         B. 1 : 5         C. 4 : 5         D. 7 : 20.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời