Neo Pentan

Thủy phân một triglixerit X bằng dung dịch NaOH, thu được glixerol và hỗn hợp ba muối gồm natri panmitat, natri stearat, natrioleat. Số đồng phân cấu tạo của X là

A. 5.       B. 3.       C. 4.       D. 2.

Neo Pentan chọn trả lời